Polityka prywatności

 

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza firmę OC Spółka Jawna z siedzibą przy aleja Spółdzielczości Pracy 32/501, 20-147 Lublin, adres e-mail: info@opticalcenter.pl, który świadczy w ramach Sklepu usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 5. Sklep - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie opticalcenter.pl służący do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej zgodnie z Regulaminem.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do i korzysta ze Sklepu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone w ramach Sklepu usługi drogą elektroniczną lub który korzysta ze Sklepu.

II. Administrator danych osobowych, kontakt z Administratorem

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”), jest Administrator.
 2. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem poprzez adres email: info@opticalcenter.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikowi praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem / wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych poprzez adres email: iodo@opticalcenter.pl lub na adres siedziby Administratora.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

      Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie ze Sklepu, w tym utrzymywanie i prowadzenie konta w ramach Sklepu, rozpatrywanie reklamacji (podstawą prawną przetwarzania są: niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 2. Realizacji zamówień składanych przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, w tym realizacja przez Administratora (sprzedającego) wymogów prawnych (podstawą prawną przetwarzania są: niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustawy o prawach konsumenta);
 3. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem ze Sklepu (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami);
 4. Marketing bezpośredni, tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. komunikacja z Użytkownikami oraz dodatkowo zgoda Użytkownika – w sytuacji gdy jest to wymagane np. przepisami prawa telekomunikacyjnego);
 5. Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z ulepszaniem oferowanych produktów);
 6. Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości).
 7. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

IV. Okres przechowywania danych osobowych

     Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 1. W związku z wykonaniem umowy o korzystanie ze Sklepu oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 2. W związku z realizacją zamówień składanych przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, w tym realizacją przez Administratora (sprzedającego) wymogów prawnych – przez okres realizacji umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanymi z umową oraz realizacji obowiązków prawnych;
 3. W związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
 4. W związku z badaniami statystycznymi, celami analitycznymi, badaniem satysfakcji Użytkowników – przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
 5. W związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

V. Przekazywanie danych osobowych

    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie składania i obsługi zamówień (np. firmy kurierskie, operatorzy płatności) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 3. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 4. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.
 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

 1. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach Sklepu jest niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy, jak również nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w Sklepie, w tym realizacji przez Administratora (jako sprzedającego) wymogów prawnych.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie ze Sklepu oraz/lub składanie zamówień w Sklepie.

VII. Prawa przysługujące Użytkownikom

       W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych           osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

 1. prawo dostępu do danych – Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia co do tego, czy dane osobowe Użytkownika są przez Administratora przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Użytkownika danych osobowych). Użytkownikowi przysługuje również prawo dostępu do jego danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Użytkownika. Administrator może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby; prawo do sprostowania danych – Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora niezwłocznego skorygowania danych osobowych Użytkownika, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Administrator przetwarza błędne imię i nazwisko lub adres Użytkownika);
 2. prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została zgoda Użytkownika (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Administrator potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownikowi przysługuje prawo do powstrzymania Administratora przed dalszym wykorzystywaniem danych osobowych Użytkownika w przypadku, gdy np. Administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe Użytkownika, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);
 4. prawo do przenoszenia danych – Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla własnych celów Użytkownika u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które Użytkownik nam dostarczył i które Administrator przetwarza (w sposób zautomatyzowany) za zgodą Użytkownika lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku Administrator dostarczy Użytkownikowi kopię danych osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać dane Użytkownika bezpośrednio innemu administratorowi danych. Administrator może odmówić realizacji tego praw w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Administrator ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec interesów, praw oraz wolności Użytkownika lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych Użytkownika w takich celach.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownikowi przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IX. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

      Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. konfiguracji sklepu
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie w celu rekomendacji treści;
 5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 1. Uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji użytkownika w Sklepie
 1. utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych Sklepu
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Sklepu.
 1. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. Świadczenia usług reklamowych
 1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów firm trzecich.
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

X. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl