Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego Optical Center Salony Optyczne dostępnego pod adresem https://www.opticalcenter.pl
 2. Właścicielem sklepu internetowego Optical Center Salony Optyczne jest firma OC Sp. Jawna z siedzibą w Lublinie przy aleja Spółdzielczości Pracy 32/501, 20-147 Lublin, NIP: 946-264-96-79, Regon: 061717472, KRS: 0000519928.
 3. Klient sklepu internetowego Optical Center Salony Optyczne może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@opticalcenter.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: (+48 81) 444 15 62 lub (+48 81) 740 9527 w godz. 10.00 - 17.00. w dni robocze oraz pisemnie na adres: aleja Spółdzielczości Pracy 32/501, 20-147 Lublin

II. Definicje

 1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel sklepu internetowego Optical Center Salony Optyczne, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Sklep - sklepu internetowego Optical Center Salony dostępny pod adresem internetowym https://sklep.opticalcenter.pl/
 6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III Składanie zamówień

 1. Zamówienia w sklepu internetowego Optical Center Salony można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Aktualne informacje o dostępnym asortymencie znajdują się w sklepu internetowego Optical Center Salony. Przyjmuje się jedynie zamówienia na komplety soczewek kontaktowych w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Sklepie. Nie prowadzi się sprzedaży soczewek kontaktowych na sztuki lub w ilościach innych niż wskazane na stronie Sklepu.
 3. Składając Zamówienie klient potwierdza, że rodzaj oraz parametry zamawianych soczewek kontaktowych są zgodne z wynikami specjalistycznych badań wzroku i dopasowania soczewek kontaktowych.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 5. Złożenie zamówienia następuje przez wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Opuszczenie strony internetowej przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.
 6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi wpłynięcie zamówienia Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 7. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczny od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

IV Płatność

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Klient może dokonać płatności za towary zakupione w Sklepie przelewem na rachunek bankowy Właściciela Sklepu lub za pomocą platformy Shoper Płatności.
 3. Aby dokonać płatności przelewem należy przelać wyliczoną w Sklepie kwotę za zakupione towary na rachunek bankowy Właściciela Sklepu
 4. nr 96 1160 2202 0000 0002 7012 3706 Bank Millenium. W tytule płatności należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
 5. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  1. Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. Przelew bankowy
  3. Przelew BLIK
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie [7 dni] kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia przez Sklep wpłynięcia zamówienia.
 3. Koszty dostawy obciążają Klienta.
 4. Na żądanie klienta jest wystawiana faktura VAT.

V Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
 2. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego towary o różnych terminach dostępności, których realizacja następuje w jednej przesyłce, czas realizacji zamówienia jest czasem realizacji dla najpóźniej dostępnego produktu.
 3. Czas transportu wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, w tym terminie nie jest uwzględniony czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
 4. W szczególnych przypadkach niezależnych od Sklepu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczna na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VI Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient przesyła na adres Właściciela Sklepu, OC Spółka Jawna, aleja Spółdzielczości pracy 32/501, 20-147 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@opticalcenter.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu, wystarczy że Klient odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: OC Spółka Jawna, aleja Spółdzielczości pracy 32/501, 20-147 Lublin wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII Postępowanie reklamacyjne (odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi)

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje dotyczące wad towarów lub uszkodzeń powstałych podczas transportu mogą być składane na piśmie na adres OC Spółka Jawna, aleja Spółdzielczości Pracy 32/501 20-147 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@opticalcenter.pl.
 3. Wskazane jest aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, numer zamówienia a także opis wady towaru oraz żądanie Klienta.
 4. Klient, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres: OC Spółka Jawna, aleja Spółdzielczości Pracy 32/501 20-147 Lublin.
 5. W przypadku reklamacji soczewek kontaktowych niezbędne jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem. W celu zabezpieczenia przed wyschnięciem soczewek należy włożyć je do pojemniczka przeznaczonego do ich przechowywania, zalać płynem pielęgnacyjnym oraz dokładnie zamknąć pojemniczek.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, zaleca się spisanie razem z pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia przesyłki, chociaż nie jest to niezbędne.
 7. Sklepy ustosunkuje się do reklamacji Klienta, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 8. sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towary zostaną odesłane do Klienta.
 9. W przypadku wystąpienia braków w złożonej reklamacji, Sklep zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

VIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w razie sporu ze Sklepem od miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Klient może złożyć skargę także za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.
 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony musza wyrazić zgodę na postępowanie.

IX Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Sklep informuje, że dane osobowe podane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane w celu realizacji zamówień Klienta, w tym w związku z realizacją przez Sklep wymogów prawnych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień Klienta, w tym realizacji przez Sklep wymogów prawnych.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel Sklepu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługują określone prawa, w tym:
 • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących klienta
 • prawo do sprostowania tych danych;
 • prawo do usunięcia tych danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
 • prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679
 1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych jest w Polityce Prywatności. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 2. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Sprzedający umożliwia Klientom składanie zamówień w ramach Sklepu oraz prowadzi konto Klienta w ramach Serwisu.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą gdy Klient wyświetli stronę internetową Sklepu.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu.
 6. Warunkiem korzystania z aplikacji internetowej Sklepu jest posiadanie przez Klienta sprzętu komputerowego z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywnego adresu e-mail.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Sklepu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Klientów, jako użytkowników Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 9. Klient może złożyć reklamację dotyczącą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na piśmie na adres OC Spółka Jawna, aleja Spółdzielczości Pracy 32/501 20-147 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@opticalcenter.pl.

X Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz.683 z późn. zm.).
 2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla Klientów w Sklepie. Klient ma możliwość pobrania i zapisania niniejszego regulaminu w każdej chwili po zalogowaniu się do Sklepu.

Załącznik 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl